Związek Nauczycielstwa Polskiego
Pracowników Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitali Klinicznych
40-455 Katowice
ul Poniatowskiego 15
tel 20-83-580

Za zawartość strony odpowiadają:
dr D. Grygierczyk


Komunikat 36

8 marca 2016 roku odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w SUM z pracodawcą w sprawie ustalenia i uzgodnienia preliminarza przychodów i wydatków z ZFŚS na rok 2016.

Ustalono co następuje:

  • Tabele dopłat do wypoczynku nie uległy zmianie( tabele na str. Solidarności)
  • Utrzymano limit dofinasowania z działalności kultutalno- oświatowej i sportowo- rekreacyjnej jak w roku ubiegłym (800zł/os./rok)
  • Zapisy na wycieczki krajowe i zagranicznie można dokonać także drogą mailową

Komunikat 35

W dniu 29.06. 2015 odbyło się spotkanie JM Rektora SUM z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych w sprawie regulacji wynagrodzeń dla pracowników SUM - etap III . Po przywitaniu JM Rektor udzielił głosu przedstawicielom związków, aby ustosunkowali się do propozycji Pracodawcy.

Przyjęto zgodnie , że podwyżką zostaną objęci pracownicy SUM zatrudnieni na dzień 29.06. z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 oraz pracownicy, którzy przeszli na emeryturę w okresie do 29.06.

Do dyspozycji JM Rektora pozostawiono 15% tak jak w ubiegłym roku. Kwotowo podwyżki dla poszczególnych grup są nieco wyższe niż w ubiegłym roku. Szczegóły na stronie " Solidarności"

Termin wypłaty wyrównania od 1 stycznia i podwyżki ustalono na koniec sierpnia dla pracowników niebędących nauczycielami i 1 wrzesień dla nauczycieli, po podpisaniu zmiany warunków płacy.

Komunikat 34

5 marca 2015 roku odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w SUM z pracodawcą w sprawie ustalenia i uzgodnienia preliminarza przychodów i wydatków z ZFŚS na rok 2015.

Odpis na ZFŚS w roku 2015 jest mniejszy w porównaniu z rokiem 2014, ponieważ ustało zobowiązanie pracodawcy wobec ZFŚS wynikające z Porozumienia z dnia 22.11.2005, które nakładało obowiązek spłaty długu za lata 2003-2005 w kwocie 1.440.000 zł / rocznie.

 • Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. / DZ.U. - RP z dnia 23 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wprowadzono niekorzystny zapis / art.13 /, mówiący o nie pełnym odpisie 6,5% planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w 2013 r.
  Oznacza to, że środki zostały zmniejszone o 810.000 zł.
 • W Sumie mamy mniej środków w dyspozycji ZFŚS o kwotę 2.250.100,00 zł

Na spotkaniu ustalono:

 • Wprowadzenie limitu dofinansowania z działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej do wysokości 800 zł rocznie/os.+ członek rodziny.
 • Zmniejszenie dopłaty dla członków rodzin o 20% w stosunku do roku ubiegłego, w każdym przedziale dochodu.
 • Zniesienie dopłaty do wyprawki szkolnej dla osób, których dochód był powyżej 5000 zł.
 • Wprowadzono zmianę w oświadczeniach o dochodach, która zakłada, że należy określić przedział w jakim dochód się zawiera np. do 2000 zł lub od 2001 zł do 3500zł lub od 3501 zł do 5000 zł i powyżej 5000 zł. - nie zwalnia to pracownika z obowiązku obliczenia dochodu wg podanych zasad.
 • Tabele dopłat są na stronie "Solidarnośći"

 

 

Komunikat 33

 

W dniu 08.07. 2014 odbyło się spotkanie JM Rektora SUM z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych w sprawie regulacji wynagrodzeń dla pracowników SUM - etap II . Po przywitaniu JM Rektor udzielił głosu przedstawicielom związków, aby ustosunkowali się do propozycji Pracodawcy uprzednio przesłanych związkom.

Związki ( w szczególności ZNP)zaproponowały, aby wynagrodzeniem objęci zostali pracownicy zatrudnieni z dniem 1stycznia2014 jako podstawowe miejsce pracy, z wyłączeniem :

a. pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w SUM po 1 stycznia 2014
b. pracowników , których SUM jest dodatkowym miejscem pracy i kolejnym
c. pracownicy na zastępstwach

Pani Kanclerz do proponowanego zapisu ustosunkowała się negatywnie, przedstawiając argumentację prawną, wobec powyższego , wycofano się z tych zapisów.

Uzgodniono, że podwyżka będzie dotyczyć wszystkich pracowników, objęte zostaną osoby zatrudnione na dzień 08.07.2014 według stanowiska zajmowanego przez pracownika w Uczelni w dniu 1 stycznia 2014r.

Nie objęci podwyżkami będą pracownicy , którzy rozwiązali stosunek pracy do dnia 08.07. z wyłączeniem osób przechodzących na emeryturę.

Do dyspozycji Rektora pozostawiono 15% , które to środki zostaną przez JM Rektora w głównej mierze przeznaczone dla nauczycieli akademickich. "Solidarność" zaproponowała, aby rozdział tych środków w roku bieżącym był w 80% z przeznaczeniem dla pracowników niebędących nauczycielami a 20 % dla nauczycieli. Pan Rektor podkreślił, że o istocie Uczelni stanowią nauczyciele i są jej siłą napędową, w związku z powyższym nie może w zaproponowany sposób rozdysponować tych środków. Podobnie jak w roku ubiegłym stosownym pismem związki zostaną poinformowane o zasadach rozdysponowania wydzielonych środków finansowych.

Przychylono się do zaproponowanych przez Pracodawcę kwot podwyżki dla wszystkich grup pracowniczych, które są porównywalne z rokiem ubiegłym.

Termin wypłaty wyrównania od 1 stycznia i podwyżki ustalono na koniec sierpnia dla pracowników niebędących nauczycielami i 1 wrzesień dla nauczycieli, po podpisaniu zmiany warunków płacy.

Więcej szczegółów na stronie " Solidarności"

 

Komunikat 32

W dniu 12 marca 2014r odbyło się w Rektoracie spotkanie przedstawicieli związków działających w uczelni z Pracodawcą w osobach : Pani Kanclerz, jej zastępca , kwestor i mec. Wiśniewska oraz przedstawicielki Komisji Socjalnej ze strony Pracodawcy.

Przedmiotem spotkania było ustalenie preliminarza przychodów i wydatków oraz zaakceptowanie nowych , zaproponowanych przez Pracodawcę tabel dopłat do wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów .Tym razem propozycja związkowa z małym wyjątkiem pokrywała się z propozycja Pracodawcy.


Przyjęto :
Cztery progi dopłat do wypoczynku pracowników i trzy dla emerytów .
Pozostaje nie zmieniona definicja dochodu ale będą nowe druki wniosków o dofinansowanie do wypoczynku ; zmiana związana jest z nowymi PIT ami oraz zapisem przy wnioskach o zapomogę.

W związku z powyższym prosi się wszystkie osoby , które już złożyły wnioski o kontakt z Działem Socjalnym w celu wycofania starych a złożenie nowych.

Nowe druki pojawia się na str. internetowej ok. 24 marca

 

Dofinansowania do wypoczynku pracowników kształtują się :

I próg do 2000zł

dopłata 4.400 zł brutto

II próg 2000,01 do 3.500

4.000

III próg 3.500.01 do 5.000

IV próg powyżej 5000.01

3.500

2.000

Dla emerytów:

Do 1000 - 1.900

Od 1000.01 do 2000 - 1.800

Powyżej 2000.01 - 1.700

Pozostałe tabele dopłat ( do wypoczynku dzieci i wyprawek szkolnych) pozostają bez zmian.

 

 

Komunikat 31

 

Tradycyjnie w marcu ( 07.03. 2013) odbyło się w Rektoracie spotkanie przedstawicieli związków działających w uczelni z Pracodawcą w osobach : Pani Kanclerz, jej zastępca , kwestor i mec. Wiśniewska oraz przedstawicielki Komisji Socjalnej ze strony Pracodawcy.

Przedmiotem spotkania było ustalenie preliminarza przychodów i wydatków oraz zaakceptowanie nowych , zaproponowanych przez Pracodawcę tabel dopłat do wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów .

Propozycje związkowe zawarte we wspólnym piśmie wystosowanego do Pana Rektora, zawierały poszerzenie o jeden próg dofinansowania do wypoczynku pracownika ( dochód powyżej 6000zł) oraz dopłaty do wyprawki szkolnej dla dzieci uczących się w szkołach : podstawowej, gimnazjum i średniej)

Po dyskusji przyjęto :
Cztery progi dopłat do wypoczynku pracowników z wyższymi dofinansowaniami także dla emerytów oraz po burzliwej dyskusji ze strony "Solidarności" cztery progi dopłat do wyprawki.
Pozostaje nie zmieniona definicja dochodu. Wobec powyższego pozostają te same druki dopłat do wypoczynku co ubiegłym w roku.

Złożone już wnioski będą rozpatrywane w kwietniu, na pierwszym posiedzeniu Komisji Socjalnej .

 

Dofinansowania do wypoczynku kształtują się :
wyprawki szkolne
Szkoła podst., gimnazjum
szk. średnia
I próg do 1.500zł dopłata 4.400 zł brutto 500zł 600zł
II próg 1.500,01 do 2.500 4.000 400zł 500zł
II próg 2.500.01 do 4.000 3.500 300zł 400zł
IV powyżej 4.000.01 2.000 200zł 300zł

Emeryci:

Dochód do 800.00 1.700zł

Od 800,01 do 2.500.00 1.600

Powyżej 1.200.01 1.500


Komunikat 30

 

Po roku, 07.03. 2012 r odbyło się w Rektoracie spotkanie przedstawicieli związków działających w uczelni z Pracodawcą w osobach : Pani Kanclerz, jej zastępca , kwestor i mec. Wiśniewska oraz przedstawicielki Komisji Socjalnej ze strony Pracodawcy.

Przedmiotem spotkania była aktualizacja regulaminu ZFŚS, ustalenie preliminarza przychodów i wydatków oraz zaakceptowanie nowych , zaproponowanych przez Pracodawcę tabel dopłat do wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów .( tabele na stronie internetowej Solidarności.).

Wobec wspólnego pisma wystosowanego do Pani Rektor, w którym związki przedstawiły nieliczne propozycje zmian do regulaminu ZFŚS , Pracodawca zaproponował dyskusję, w wyniku której przyjęto wspólne stanowisko co do ilości żyrantów ( wystarczy 2 do wszystkich rodzajów kwotowo pożyczek) jak i możliwości żyrowania ( maksymalnie można żyrować 3 pożyczkobiorcom).

Pozostałe zaproponowane zmiany nie zostały uwzględnione.

Pozostaje nie zmieniona definicja dochodu. Na nowych wnioskach , osoby ubiegające się o dofinansowanie do wypoczynku zostaną poinformowane jak należy go wyliczać .

Złożone już wnioski będą rozpatrywane w kwietniu, na pierwszym posiedzeniu Komisji Socjalnej .

 

Komunikat 29

 

Dnia 07.03.2011r odbyło się spotkanie uczelnianych związków zawodowych z przedstawicielkami Pracodawcy na czele z Panią Kanclerz. Dotyczyło ono nowelizacji regulaminu ZFŚS. Pracodawca ustosunkował się do proponowanych przez związki zmian w regulaminie i po ożywionej dyskusji , obie strony podjęły następujące decyzje:

 

 1. W istniejącym Regulaminie dokonać zmian poprzez włączenie wszystkich powstałych w międzyczasie aneksów i stworzenie jednolitego tekstu. ( po aktualizacji dostępny będzie na stronie internetowej SUM, prosimy o zapoznanie się z jego treścią).
 2. Wobec długiego oczekiwania na pożyczkę mieszkaniową ( obecnie przeszło 2 lata), obniżono maksymalną kwotę pożyczki z 24 tys. do 18 tys. pozostawiając kwoty 6tys. i 12tys. z możliwością uzyskania także pożyczki o innej kwocie nie mniejszej niż 3 tys. z oprocentowaniem wszystkie 3% i spłatą rat przez 3 lata dla wszystkich pożyczek poniżej 12tys. a powyżej 12tys. ze spłatą przez 5 lat. Wobec zaistniałej zmiany, która obowiązuje z dniem zarządzenia przez Panią Rektor, można dokonać weryfikacji wniosków o pożyczkę w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych (wew. 524), gdzie zostaną udzielone szczegółowe informacje.
 3. W tabeli dopłat do wypoczynku pracowników w 2011, przyjęto 4 grupy zaszeregowania dochodów na jedną osobę w rodzinie:

do 1500,00 grusza 3300 zł brutto
1500,01 do 2500,00 3000 zł brutto
2500,01 do 4000 2500 zł brutto
Powyżej 4000,01 1000 zł brutto

Tabela dopłat do wypoczynku emerytów nie uległa zmianie.
Tabela dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży uległa zmianie:

Do 1500 zł - 1000 zł brutto dopłaty
1500,01 do 2500, 00 - 800 zł
2500,01 do 4000, 00- 700 zł
Powyżej 4000,01 - 600 zł

 W dopłatach do imprez kulturalno- oświatowych postanowiono według przepisów ujednolicić dofinansowanie dla pracownika jak i członka rodziny; w podanych wyżej grupach dofinansowanie wynosi odpowiednio: 70%, 65%, 60% i 50%.

 Preliminarz przychodów i wydatków przyjęto bez sprzeciwu.

Uwaga! Przy wypełnianiu wniosku urlopowego należy podać miesięczny dochód w rodzinie zgodny z rozliczeniem podatkowym w roku poprzednim ( pit składany do Urzędu Skarbowego). Komisja Socjalna ma prawo zweryfikować oświadczenie osoby ubiegającej się o gruszę złożone na wniosku urlopowym.

 

Komunikat  28

Wszystkich zainteresowanych wykładowców informujemy, że wystosowaliśmy pismo do Pani Rektor z zapytaniem o kryteria przyznawania stanowiska starszego wykładowcy na naszej Uczelni. Treść tego pisma jak również odpowiedź od Pani Rektor zamieszczamy 
w  „ sprawy bieżące”. Inne wątpliwości w tej kwestii prosimy kierować do zarządu.

Komunikat 27

Informujemy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wziąć udział w manifestacji organizowanej przez ZNP w Warszawie, że termin ten uległ zmianie. Manifestacja dotycząca protestu wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy „ Prawo o szkolnictwie wyższym”  odbędzie się 9 listopada o godz. 11.00 w Warszawie przed gmachem Sejmu RP.  Wszystkich chętnych prosimy o kontakt tel. 2088388, kom. 782100374.
W załączeniu komunikat R.SZ. W. i N. ZNP

Wzywa się wszystkich zainteresowanych członków ZNP do wzięcia udziału w demonstracji 14 października ( czwartek) godz. 13.00 w Warszawie organizowanej przez Uniwersytet Warszawski. Hasło demonstracji to:
STOP -  nie dofinansowaniu

 • komercjalizacji           Szkolnictwa Wyższego
 • biurokratyzacji

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem prosi się o kontakt
Tel. 32 2088388 lub kom. 782100374

Uprzejmie informujemy, że zapomogę losową przyznaje się raz w roku po przedłożeniu wniosku- prośby w siedzibie Zarządu ZNP ( K-ce,  Poniatowskiego15). Zapomogi są rozpatrywane w kolejności składanych wniosków. Ponownie można ubiegać się nie wcześniej niż po roku od przyznania zapomogi , ale ponowne przyznanie będzie rozpatrywane po wnioskach złożonych przez osoby ubiegające się po raz pierwszy.

Dnia 02.września br. odbyło się drugie i ostatnie spotkanie negocjacyjne związków zawodowych działających w SUM z Pracodawcą dotyczące podwyżek płac na naszej Uczelni. Na wcześniejszym spotkaniu tj. 05. 08. br. obie strony ustaliły założenia proponowanej podwyżki. Będąca na spotkaniu JM Rektor stwierdziła
cyt.” Intencją Pracodawcy było zróżnicowanie podwyżek między grupami pracowniczymi, a w ramach grupy zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych pracowników.”  Po wyjaśnieniach ze strony Z-cy  Kanclerza Pani mgr T. Dudek zasad regulacji wynagrodzeń w Uczelni, związki zawodowe zgodziły się z proponowaną propozycją Pracodawcy. Związki zawodowe po wzajemnej konsultacji przeprowadziły poprawki w swojej propozycji , którą przesłano po raz kolejny do Pracodawcy. Na ostatnim spotkaniu dokonano już przy akceptacji Pracodawcy dwóch małych poprawek, jednak przy nakładzie dodatkowych środków finansowych ze strony Uczelni, na które to wyraziła zgodę Pani Rektor za co dziękujemy. Szczegółowy rozdział środków w grupach znajduje się na str. internetowej „ Solidarność”. Podwyżka będzie wypłacona po wcześniejszym podpisaniu i zaakceptowaniu przez  każdego pracownika pisma – decyzji dotyczącego zmiany uposażenia zasadniczego. Wypłaty należy się spodziewać jak zapewniła Pani Kanclerz ok. 30. 10.br.  dla pracowników nie będących nauczycielami a dla nauczycieli 02.11. br.
W protokole dokonano zapisu na prośbę naszego związku ,iż jeśli kondycja Uczelni w przyszłym roku będzie dobra  i uda się niezależnie od Ministerstwa wygospodarować środki z przeznaczeniem na podwyżki, to w głównej mierze objęci zostaną nie nauczyciele lub tylko pracownicy z najniższym uposażeniem .