Związek Nauczycielstwa Polskiego
Pracowników Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitali Klinicznych
40-455 Katowice
ul Poniatowskiego 15
tel 20-83-580

Za zawartość strony odpowiadają:
dr D. Grygierczyk


Komunikat

Informujemy, że Społecznym Inspektorem Pracy z ramienia ZNP zostały kol.

1. Barbara Wawrzyniak e-mail: bwawrzyniak@sum.edu.pl - Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

2. Marzena Zalewska-Ziob e-mail: mzalewska@sum.edu.pl - Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Wszelkie uwagi niezgodne z litera prawa i BHP należy zgłaszać do w/w osób.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, weszło w życie 25 maja 2018.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest administratorem danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego jak i realizowania zadań administratora (art.6ust1lit.c, e RODO)

W strukturze ochrony danych osobowych w PSZWiNZNP występują:

IOD ( Inspektor Ochrony Danych)
KODO ( Koordynator ds. ochrony danych osobowych)

W naszym związku mamy dwie osoby pełniące role KODO:

Małgorzata Warszewska -Stępień mail- kodosum@znp.edu.pl
Sylwia Korpys mail- skorpys@znp.edu.pl

 

Komunikat nr 4 Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej SIP

Komisja Wyborczo-Skrutacyjnej SIP, informuje, że w wyniku wyborów na społeczny inspektorów pracy, przepowadzonych w dniu 25 listopada 2020 r. zostali wybrani:

1. Hałasa Alina
2. Danuta Jarosz
3. Krzciuk Aleksandra
4. Kulik Aleksandra
5. Siwiec-Markiewicz Katarzyna
6. Wawrzywniak Barbara
7. Zalewska-Ziob Marzena

Spośród w/w Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy została Pani Danuta Jarosz.

Przewodnicząca
Komisji Wyboroczo - Skrutacyjnej SIP
Janina Sypek

 

UWAGA!

Komunikat nr 3

Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej SIP w SUM w Katowicach z dnia 23 listopada 2020 r

Komisja Wyborczo - Skrutacyjna SIP w SUM powołana do przeprowadzenia wyborów na społecznych inspektorów pracy w SUM informuje, że na adresy mailowe zostaną przesłane karty do głosowania na społecznych inspektorów pracy.

Karty do głosowania upoważniają do dokonania wyboru i oddania głosu na społecznego inspektora pracy i aktywne będą w dniu 25 listopada 2020 r. w godzinach od 9.00 do 20.00.

Zachęcamy do licznego udziału w wyborach!!

Pytania i wątpliwości należy zgłaszać do przewodniczącej Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej Pani Janiny Sypek tel. 32/364 13 08 tel. kom.691 193 738

Małgorzata Warszewska-Stępień

 

Małgorzata Warszewska-Stępień

 

UWAGA!

Komunikat Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej SIP

Komisja Wyborczo-Skrutacyjna SIP informuje pracowników SUM, którzy deklarują chęć wzięcia udziału w wyborach kandydatów na społecznych inspektorów pracy w SUM, że w tym celu należy spełnić następujące wymogi:

 1. przesłać w terminie do 13 listopada 2020 r. na adres mailowy Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej solidarnosc.sum@gmail.com następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • indywidualny adres mailowy
  • deklarację o treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w wyborach Społecznego Inspektora Pracy oraz z czynnościami bezpośrednio związanymi z wyborami"

Informujemy, że wybory będą przeprowadzone w systemie zdalnym z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do głosowania przy zapewnieniu zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
Platforma do wyborów udostępni każdemu elektorowi zindywidualizowaną kartę do głosowania.
Karta do głosowania zawierać będzie dokładna instrukcję określającą warunki ważności oddanych głosów.
Głosować będzie można z dowolnego miejsca na świecie oraz dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu.

Małgorzata Warszewska-Stępień

 

Danuta Grygierczyk

 

Danuta Grygierczyk

 

UWAGA!

Wybory społecznego inspektora pracy w SUM.

Zarząd ZNP Pracowników SUM i Szpitali Klinicznych w oparciu o porozumienie z NSZZ Solidarność SUM na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy (Dz.U.1983 nr 35 poz.163 z póź. zm.) informuje, że w m-cu listopadzie 2020 roku będą przeprowadzone wybory na społecznych inspektorów pracy.

Na podstawie art.5 pkt 1 rzeczonej ustawy społecznym inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Termin przyjmowania wniosków na kandydatów SIP wraz z oświadczeniem woli na kandydowanie upływa z dniem 10 listopada 2020 r do godz. 14.00. Wnioski należy składać w Komisji Wyborczej w biurze NSZZ Solidarność SUM w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30.Telefon do biura 32 364 13 08.

Regulamin SIP

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA na społecznego inspektora pracy w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Danuta Grygierczyk

 

Danuta Grygierczyk

 

UWAGA!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

stanowisko Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku.

Stanowisko Sekretariatu RSzWiN ZNP w sprawie wyroku TK

Danuta Grygierczyk

 

Danuta Grygierczyk

 

Danuta Grygierczyk

 

WAŻNE!

Prezentacje:

Danuta Grygierczyk

UWAGA!

Przedstawiamy stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP dotyczące planowanego strajku nauczycieli.

Uchwała pdf

Danuta Grygierczyk

UWAGA!

Koleżanki i Koledzy ,

Przedstawiam stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie projektu ustawy

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauki z dnia 22 stycznia 2018.
Proszę o zapoznanie się z treścią tego pisma.

Danuta Grygierczyk

 

UWAGA!

 

 

19 września na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie min. J. Gowin zaprezentował założenia tzw. Ustawy 2.0, która nazwał " konstytucją dla nauki".

Prace i konsultacje nad Ustawa 2.0 trwały 574 dni. Jest to reforma inna niż wszystkie jeśli chodzi o stanowienie prawa w Polsce po 1989 roku. Reformę nauki i szkolnictwa wyższego postulowało i przedyskutowało w głównych założeniach samo środowisko akademickie. Również prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP wraz z prezydium zaproponowali autorski projekt Ustawy. Był o w naszym środowisku szeroko dyskutowany.

Wszystkich związkowców , nauczycieli akademickich gorąco zachęcam do wnikliwej analizy proponowanych zmian w szkolnictwie wyższym.

W załączeniu przesyłam projekty ustaw.

Projekt_ustawy_-_Przepisy_wprowadzajace_ustawe_Prawo_o_szkolnictwie_wyzszym_i_nauce.pdf
Projekt_ustawy_-_Prawo_o_szkolnictwie_wyzszym_i_nauce.pdf
Prezentacja_R-J.Smitsa.pdf

 

Danuta Grygierczyk

UWAGA!

 

23.06.2017 w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez

R.Sz.W. i N.ZNP zatytułowana :

"Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce- koncepcje partnerów społecznych".

Podczas konferencji przedstawiono związkową propozycję zmian do ustawy 2.0 oraz podpisano w obecności mediów " Apel w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego".

W imieniu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP podpis złożył Prezes Janusz Rak a w imieniu KSN NSZZ " Solidarność" Bogusław Dołęga.

Wszystkich członków, a w szczególności nauczycieli akademickich proszę o zapoznanie się z treścią powyższych załączników.

Apel
Założenia do dyskusji

 

Danuta Grygierczyk

UWAGA!

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiam prezentacje kol. Basi Kościelniak-Muchy z posiedzenia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Ustroniu- Jaszowcu, w której uczestniczyłam. Są tam zawarte bardzo istotne informacje dla naszej społeczności. Zjawisko mobbingu nie jest nam obce, ma miejsce również na naszej Uczelni. Serdecznie proszę o zaznajomienie się z ta prezentacją.

Prosimy wszystkich członków naszego związku o sygnały, czy w Waszych Zakładach, Katedrach występują znamiona mobbingu.

 

Danuta Grygierczyk

UWAGA!

Jak co roku zarząd ZNP przygotował dla wszystkich członków związku upominek świąteczny.

Będą to karty płatnicze imienne z PINem, ważne na 3 lata, dla pracowników o wartości 200zł a dla emerytów 120zł. W związku z powyższym, prosimy wszystkich uprawnionych o nie zgubienie tych kart, bo będą one doładowywane w latach następnych. Osoba , która zgubi lub uszkodzi kartę będzie musiała we własnym zakresie dokonać ponownego zakupu w banku PKO SA (koszt ok. 50zł)

Karty będą do odebrania w poszczególnych ośrodkach. W przypadku emerytów karty będą wydawane tylko tym, którzy uregulowali składkę w roku bieżącym . Od 2 lat zgodnie z podjęta uchwałą, podyktowaną prze nasz Statut, składka wynosi kwotowo 0,5% emerytury brutto/rok. Można ją wpłacać do kasy związku jednorazowo lub w dwóch ratach , nie później niż do 30 września danego roku.

Karty będą wydawane:

W Katowicach
- Rektorat - 09.12. 15 od godz. 13.00-14.00 oraz w każdą środę na dyżurach

W Sosnowcu od 10.12.2015 ul. Ostrogórska , sekretariat Katedry Botaniki kol. M Warszewska -Stępień tel. 1360ew. oraz ul. Jedności - kol. P. Szilman i M. Asman Zakład Parazytologii tel. wew. 1192

Dla Rokitnicy, Zabrza i Bytomia od 10.12. 15
W Rokitnicy kol. Grażyna Izdebska-Straszak, G. Spausta i M. Ziob sekretariat( Zakład Biologii Lekarskiej- tel. 322722171

Ligota- od 14.12.2015 kol. A. Grajoszek, R. Kasperczyk i D. Grygierczyk

Prosimy wszystkie osoby o osobisty odbiór kart. Osoby, które nie mogą przybyć, winny upoważnić na piśmie osobę do odbioru, legitymującą się dowodem osobistym.

 

UWAGA!

Szanowni członkowie,

Z dumą informuję , że 25 września br. w siedzibie ZGZNP w Warszawie odbyła się uroczystość nadania Radzie Sz W i N ZNP sztandaru. W uroczystości wzięli udział wszyscy prezesi lub ich zastępcy Oddziałów w Polsce. Wśród zaproszonych gości byli członkowie byłego Prezydium jaki ich przewodniczący. Sztandar przekazał Prezes ZNP Sławomir Broniarz. Nasz związek w zastępstwie reprezentowała kol. Małgorzata Juszko- Piekut .

W załączeniu zdjęcia z uroczystości

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

W dniu 11.06.2015 odbyła się konferencja prasowa ZNP, w której wzięli udział Sławomir Broniarz - prezes ZNP i kierownictwo Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP - Janusz Rak, prezes RSWiN ZNP oraz wiceprezesi Stanisław Różycki i Janusz Szczerba.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz przedstawił problemy, z jakimi borykają się pracownicy szkolnictwa wyższego i nauki, zwracając uwagę na skutki obecnie realizowanej polityki rządu w tym obszarze, szczególnie w zakresie badań. Polityka ta bazuje na modelu zarządzania z prywatnego sektora gospodarki koncentrującym się na zysku, rywalizacji i cięciu kosztów. Jej rezultatem jest: - wzrost zatrudnienia prekaryjnego (mowy o dzieło), w którym zasadą stają się kontrakty terminowe oraz pogarszające się warunki pracy, - utrata wolności akademickich, - zagrożenie dla podstaw finansowych nauki, - radykalny wzrost obciążeń biurokratycznych, - pogorszenie jakości kształcenia i nauki.

Pierwszymi ofiarami takiej sytuacji stają się młodzi badacze i nauczyciele akademiccy. Dzisiaj system kariery zawodowej promuje pracę naukową z wyraźnym niedocenianiem zadań dydaktycznych. Dochodzi do tego rosnąca niepewność zatrudnienia (kontrakty tylko 9-miesięczne), która w istotny sposób zakłóca możliwości rozwoju naukowego. Dodatkowo, uczelnie przerzucają część zadań dydaktycznych na barki pracujących za darmo studentów studiów doktoranckich, co w znaczący sposób pogorszyło zarówno jakość dydaktyki, jak i warunki zatrudnienia na uczelniach.

Stanisław Różycki wiceprezes RSWiN ZNP mówił o zbliżającym się spotkaniu ministrów ds. szkolnictwa wyższego i nauki oraz Forum Polityki Bolońskiej (13 - 15 maja 2015 r. w Erewaniu), które będą okazją do przeglądu dotychczasowych rezultatów Procesu Bolońskiego oraz dyskusji na temat dalszych losów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i kierunków jego rozwoju.

Janusz Rak prezes RSWiN ZNP przypomniał, że ZNP, jako jeden z członków ETUCE, chce zwrócić uwagę minister nauki na szereg problemów, wynikających z dotychczasowego sposobu implementacji Procesu Bolońskiego, które stały się w ostatnim czasie poważnym zagrożeniem dla przyszłości europejskiej nauki. Z podobnymi postulatami zwrócą się przedstawiciele innych oświatowych związków zawodowych w Europie do swoich ministrów nauki.

UWAGA PILNE!

Manifestacje 18.04.2015 pdf

UWAGA WAŻNE!

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w istotnych sprawach pracowniczych w publicznych szkołach wyższych

 

UWAGA - zmiana nr konta

Prosimy wszystkich emerytów, którzy wpłacają składkę bezpośrednio na konto,
o zapoznanie się z nowym kontem ZNP. Z dniem 10.02 2015
nowe konto ZNP to: 70124013301111001061721044

UWAGA!

Prosimy wszystkich emerytów i pracowników , którzy zrezygnowali z członkostwa ZNP , o zwrot legitymacji, zgodnie z literą prawa, do siedziby Zarządu ( Katowice, ul. Poniatowskiego 15, pokój 519). Jednocześnie przypominamy, że sekretariat ZNP jest czynny w środy w godzinach 13.00-15.00.

Emerytów prosimy o wpłacanie składki na 2015rok. Składkę w wysokości 0.5% emerytury brutto można wpłacić do sekretariatu w dwóch ratach:
I rata-do końca marca, II rata- do końca września.

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZNP SUM w Katowicach odbyła się 12.06. 2014. W wyniku wyborów powołano nowy Zarząd na kadencje 2014-2018.

Skład zarządu:

Prezydium
Prezes - dr Danuta Grygierczyk
I Wiceprezes - dr Piotr Szilman
II Wiceprezes - dr Małgorzata Juszko-Piekut
Sekretarz - mgr Małgorzata Warszewska- Stępień
Skarbnik - mgr inż. Aniela Grajoszek   

 Członkowie
dr Grażyna Spausta
dr Grażyna Izdebska-Straszak
dr Marzena Zalewska-Ziob
dr Marek Asman
Rafał Kasperczyk
Andrzej Orczyk
mgr Jolanta Czerniak
Członek honorowy-dr Werner Achtelik
Prof. Dionizy Moska
Prof. Andrzej Wiczkowski
Kol. Ilona Karczewska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - mgr Maria Jachimczak
Członkowie -  Barbara Wawrzyniak,
dr Wirginia Likus

W załączeniu sprawozdanie prezesa z minionej kadencji.

Uwaga!

 

Informujemy ,że zgodnie z kalendarzem wyborczym i podjęta uchwałą
Uchwała numer 42

Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w pionie szkolnictwa wyższego i nauki ZNP w roku 2014.

Na podstawie artykułów 25 i 32 oraz art. 69 ust.4 pkt 11 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Uchwały Zarządu Głównego ZNP nr 14 z dnia 17 września 2013 roku. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP przyjmuje zasady przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w pionie szkolnictwa wyższego i nauki ZNP.

§1.

Na podstawie art. 69 ust.4 pkt 11 Statutu, w związku z § 2 uchwały n. 14/2013 ZG ZNP ustala się, że konferencje sprawozdawczo-wyborcze wszystkich organizacji zakładowych, o których mowa w art.65 ust.1 pkt 2 Statutu poprzedzone wyborami w ogniwach niższego szczebla (ogniskach i sekcjach) winny odbyć się do 30 czerwca 2014 roku.

§2

W trakcie konferencji sprawozdawczo-wyborczych w zakładowych organizacjach ZNP w pionie szkolnictwa wyższego i nauki powinny, zgodnie z art.70a ust. 3 Statutu zostać wybrane władze organizacji, zakładowa komisja rewizyjna, przedstawiciele organizacji zakładowych do Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, (którzy są automatycznie delegatami na IV Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą) oraz, w organizacjach, w których jest więcej niż jeden delegat pozostali delegaci na IV Krajową Konferencję Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA ZNP
ODBĘDZIE SIĘ
12.06. 2014 o godz. 12.00 w Auli A3
W Katowicach Ligocie ul. Medyków 18

Wszystkich zaproszonych związkowców prosimy o punktualne przybycie z dowodem osobistym lub legitymacja związkową i odebranie mandatów przed obradami w punkcie informacyjnym.

Dla pracowników i emerytów zostanie zorganizowany transport z Sosnowca i Rokitnicy.

Na czas Konferencji wszyscy pracownicy są zwolnieni od pracy, regulują to przepisy znajdujące się w ustawie o związkach zawodowych:

- "podstawa prawna zwolnienia od pracy - art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 79, poz. 854 z późn. zm.)".

jeśli chodzi o działaczy - art. 25 ust. 2 "Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy."

- jeśli chodzi o członków zarządu zakładowej organizacji związkowej - art. 31 ust. 3 "Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy."

- jeśli chodzi o działaczy organizacji międzyzakładowej - również art. 31 ust. 3 - na podstawie odesłania z art. 34[1] ust. 1 pkt 2.

Danuta Grygierczyk

 

Uwaga!

 

W dniu 24 kwietnia 2014 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie dotyczące podziału środków na realizację drugiego etapu poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014 (Dz. U. poz. 162) w rezerwie celowej poz. 40 "Środki  na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych". Trzyletni program (lata 2013-2015) wzrostu wynagrodzeń jest realizacją przez Rząd inicjatywy Rady SzWiN ZNP przedstawionej w dniu 31 stycznia 2011 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2014 roku na wzrost wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego nadzorowanych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 776 080 tysięcy złotych.

W spotkaniu, które prowadził Sekretarz Stanu w MNiSzW, prof. Marek Ratajczak wspierany przez Dyrektora Generalnego MNiSzW Marka Kucińskiego wzięli udział: prof. Marcin Pałys - przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Józef Garbarczyk - Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, prof. Jerzy Woźnicki -  Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  oraz przedstawiciele Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego: kol. Stanisław Różycki, kol. Janusz Szczerba i reprezentacja Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" z  Przewodniczącym KSN  prof. Edwardem Malcem.

Minister, prof. Marek Ratajczak, przedstawił  krótko sposób podziału środków na poszczególne Uczelnie. Według Ministerstwa kwota przeznaczona na podwyżki ma być dzielona na Uczelnie według zasad zbliżonych do składnika kadrowego w algorytmie podziału dotacji podstawowej, tj. z uwzględnieniem wag w zależności od stopni i tytułów naukowych. Taki sposób podziału wynika, jak podkreślił Minister Marek Ratajczak, z konieczności uwzględnienia skutków przechodzących na następne lata.  Jak potwierdził Minister, o co zabiegały związki zawodowe, ubiegłoroczne podwyżki płac zostały uwzględnione w dotacji podmiotowej w 2014 roku, która zostanie podzielona na Uczelnie według algorytmu uwzględniającego m. in. wagi stopni i tytułów naukowych. Według Ministra środki na wzrost wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego powinny zostać przekazane na Uczelnie w II połowie maja 2014 roku.

Przedstawiciele RSZWiN ZNP wskazywali  Ministerstwu, że brak jasnych sformułowań dotyczących uzgadniania zasad podziału wzrostu wynagrodzeń pomiędzy Rektorami a działającymi w Uczelni związkami zawodowymi doprowadził w 2013 roku do nieprawidłowości w realizacji podwyżek i spowodował sytuację, że na wielu Uczelniach podwyżki przyznano tylko do końca 2013 roku i wynagrodzenia pracowników w 2014 roku są niższe niż minimalne stawki wynagrodzeń na 2014 ujęte w rozporządzeniu MNiSzW. Pomimo naszej argumentacji Ministerstwo podtrzymało swoje stanowisko, że w piśmie do Rektorów Uczelni nie będzie zawarte sformułowanie, aby zasady podziału były uzgadniane ze związkami zawodowymi. Stanowisko takie wynika, według Ministerstwa, z poszanowania autonomii Uczelni. W odpowiedzi na te stwierdzenia reprezentacja Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP podtrzymała na spotkaniu swoje stanowisko opierające się na następujących postulatach:

 • - wzrost wynagrodzeń ma być zrealizowany ze skutkami przechodzącymi na kolejne lata,
 • - zasady podziały środków na Uczelniach muszą być uzgadniane z działającymi na Uczelniach związkami zawodowymi

Postulaty te poparli przedstawiciele KSN "Solidarność".

Jednocześnie Minister prof. Marek Ratajczak stwierdził, że sytuacja w której wynagrodzenia pracowników Uczelni w 2014 roku są poniżej minimalnego wynagrodzenia ujętego w Rozporządzeniu MNiSZW jest łamaniem prawa i prosi o konkretne dane na jakich Uczelniach ma to miejsce i ilu pracowników dotyczy. W związku z tym przesyłam pismo Prezesa RSzWiN ZNP Janusza Raka z prośbą o jak najszybsze przesłanie danych o które prosimy.

Pozdrawiam serdecznie
Janusz Szczerba

Informacja

Informacja o spotkaniu kierownictwa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z Minister Leną Kolarską-Bobińską 28.02.2014


Uwaga!

Osoby, które rezygnują z członkostwa w ZNP (w tym emeryci) proszone są o dostarczenie pisemnej rezygnacji do sekretariatu ZNP i oddania legitymacji związkowej.

Sekretariat ZNP czynny jest w poniedziałki i środy w godzinach 13.00-15.00
w siedzibie Rektoratu p. 519 ( tel. 322083580)


Pilne - Uwaga!

 

W związku ze zbliżającą się Konferencją Sprawozdawczo -Wyborczą 12 czerwca i przygotowaniem mandatów do uczestnictwa członków ZNP, prosimy wszystkich emerytów o dopełnienie obowiązku wpłaty do 30 marca I raty składki (lub całość), która wynosi od 1 stycznia 0,5% emerytury brutto. Osoby, które nie dokonają wpłaty, zostaną skreślone z listy członków . Przypominamy, że należność można wpłacić po okazaniu odcinka emerytury do kasy ZNP.

Sekretariat ZNP czynny jest w poniedziałki i środy w godzinach 13.00-15.00
w siedzibie Rektoratu p. 519 ( tel. 322083580)


Uwaga!

Tabele dopłat do wypoczynku pracowników dostępne w Komunikatach

Uwaga!

Sytuacja kadrowa
Opinia prawna
Odpowiedź JM Rektora

Uwaga!

Jak co roku zarząd ZNP przygotował dla wszystkich członków związku upominek świąteczny.

Będą to karty płatnicze świąteczne bez pinu , dla pracowników o wartości 120 zł a dla emerytów

80 zł. Karty będą do odebrania w poszczególnych ośrodkach od 03.12.br. W przypadku emerytów karty będą wydawane tylko tym, którzy uregulowali składkę w roku bieżącym . Od nowego roku zgodnie z podjęta uchwałą, podyktowaną prze nasz Statut składka wynosić będzie kwotowo 0,5% emerytury brutto. Można ją będzie wpłacać do kasy związku jednorazowo lub w dwóch ratach , nie później niż do 30 września danego roku.

Karty będą wydawane:

W Katowicach - Rektorat Pan Andrzej Orczyk - 04.12 od 12.00-14.00, 09.12. od 12.00-14.00
W Sosnowcu ul. Kasztanowa 3a - dr M. Juszko -Piekut tel. 662238491 lub B. Wawrzyniak 322699825 (Bioanaliza) sekretariat oraz Jedności - dr P. Szilman tel. wew. 1192
Dla Rokitnicy, Zabrza i Bytomia
W Rokitnicy kol. Grażyna Izdebska-Straszak i Pani M. Małyska sekretariat( Zakład Biologii Lekarskiej- tel. 322722171
Ligota, Ochojec - inż. E. Majchrzak tel. 322088655

Danuta Grygierczyk

 

Uwaga!

Przesyłam informacje, którą otrzymałam od Prezesa Szczerby w sprawie uruchomienia pieniędzy na podwyżki z Ministerstwa Zdrowia. Pragnę ponadto poinformować ,że " Solidarność" i ZNP od 25 marca domagały się rozmów w Ministerstwie w taj sprawie i do tej pory nie wyznaczono terminu.

Szanowna Koleżanko Danuto
Po rozmowach Prezesa Raka oraz moich w Ministerstwie Zdrowia informuję, co następuje:

Ministerstwo Finansów uruchomiło rezerwę, natomiast w Ministerstwie Zdrowia są opóźnienia, gdyż nie uzgodniono jeszcze zasad podziału dotacji podmiotowej dla uczelni medycznych i zasad podziału rezerwy na podwyżki wynagrodzeń. Ponieważ tak jak w naszym Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, na początek chcą przekazać wiadomość o dotacji podmiotowej dla uczelni medycznych a potem równolegle zwiększenie dotacji na podwyżki, zgodnie z zapewnieniami Pana Stanisława Stelmacha potrzebują kilku dni na uzgodnienia w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji i w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkludując: Podwyżki są niezagrożone, zgoda Ministra Finansów jest na uruchomienie pieniędzy, w ciągu kilku dni powinny być odpowiednie pisma dotyczące dotacji i na uczelniach medycznych.

Uwaga!

W dniu 27.03.2013 r na posiedzeniu zarządu ZNP ,po podjęciu stosownej Uchwały, podpisano wstępną umowę dotycząca związkowego ubezpieczenia grupowego. W odpowiedzi na zaproponowaną przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową SA ofertę, która będzie obejmować tylko pracujących związkowców naszej uczelni, obowiązywać będzie od 1 kwietnia na okres jednego roku.

Składkę roczną w wysokości 16zł/pracownika pokrywa związek .

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:

 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych ( ortopedycznych)
 • Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP
 • Dzienne świadczenie szpitalne z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku NW
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa
 • Zryczałtowane koszty pogrzebu( 800zł)
 • Zakres ubezpieczenia rozszerzony o zawały serca i udary mózgu

Wypłacającym jest firma ERGO HESTIA

 

Ponadto , każdemu ubezpieczonemu przysługuje karta KLUBU NAUCZYCIELA ( dodatkowe zniżki - kino, ubezpieczenie mieszkania, samochodu itp.). Aby ją otrzymać należy wypełnić formularz (do miesiąca) , który jest dostępny od 03.04.:

Dla Ligoty- W administracji u inż. E. Majchrzak tel. ( 8655)
Zabrze- Rokitnica- w sekretariacie Zakładu Biologii Lekarskiej u Pani Marii Małyski tel. (2722171)
Sosnowiec - sekretariat Bioanalizy (Kasztanowa) u Barbary Wawrzyniak tel. (2699827)od 7.04
Rektorat - w poniedziałki i środy od 13.00-14.00 tel.( 3580)

Więcej informacji dotyczącej karty na stronie www.nau.pl

Uwaga!

W dniu 21 marca w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie dotyczące podziału środków na realizację pierwszego etapu poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych, ujętych w ustawie budżetowej na rok 2013 w rezerwie celowej poz. 40 "Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych" w łącznej kwocie 907.546 tys. zł.

Trzyletni program (lata 2013-2015) wzrostu wynagrodzeń jest realizacją przez Rząd inicjatywy Rady SzWiN ZNP przedstawionej w dniu 31 stycznia 2011 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W załączeniu przedstawiam notatkę z tego spotkania.

Danuta Grygierczyk

Uwaga!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi ustaleń zmian w regulaminie ZFŚS , preliminarza przychodów i wydatków oraz nowych tabel dopłat do wypoczynku w roku bieżącym, uprzejmie informuję , że spotkanie związków zawodowych z Pracodawcą odbędzie się 7-go marca .

Prosimy więc o wstrzymanie się ze składaniem WNIOSKÓW urlopowych i wniosków o dofinansowanie wypoczynku. W nowej wersji będą one rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Komisji Socjalnej w kwietniu.

Rozmowy w sprawie podwyżek będą w późniejszym terminie ( kwiecień), po rozmowach rektorów wyższych uczelni ze związkami zawodowymi .

Danuta GrygierczykUwaga!

Jak co roku zarząd ZNP przygotował dla wszystkich członków związku upominek świąteczny. W tym roku będą to karty płatnicze świąteczne dla pracowników w wysokości (kwota netto) 120zł a dla emerytów 70zł. Karty będą do odebrania w poszczególnych ośrodkach od 03.12.br.. W przypadku emerytów karty będą wydawane tylko tym, którzy uregulowali składkę w roku bieżącym ( przypomina się, że termin płatności upływa 30 marca każdego roku) .

W Katowicach i na Ligocie karty wydawać będzie kol. Brygida Wencel tel. 322083580 (poniedziałek i środa - Katowice, wtorek i czwartek Ligota)
W Sosnowcu ul. Kasztanowa 3a kol. M. Juszko -Piekut tel. 662238491 lub 322699827 (Bioanaliza)
W Rokitnicy kol. Grażyna Spausta ( Zakład Biologii Lekarskiej- tel. 322722171)

Danuta GrygierczykWażne!

 

Przekazuję ważne dla społeczności akademickiej informacje, które otrzymałam 1 października z Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Warszawie.

W roku 2013 zgodnie z przedłożonym przez Rząd projektem budżetu państwa zostały przewidziane wydzielone środki w wysokości ponad 999mln. zł na wzrost wynagrodzeń dla pracowników publicznych szkół wyższych. Odpowiednie kwoty zostały bowiem ujęte w wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2012-2015. Pragnę tu podkreślić inicjującą rolę ZNP w złożeniu w styczniu 2011 przez kierownictwo Rady projektu wzrostu wynagrodzeń. Obecnie prace Rady będą nastawione na pilnowanie realizacji planowanych podwyżek wynagrodzeń we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z rezerwy celowej pomiędzy poszczególne uczelnie kwotowo w oparciu o liczbę etatów, ale z wyłączeniem dodatkowego zatrudnienia.

W uczelniach natomiast niezbędne będzie uzgadnianie przez Rektorów ze związkami zawodowymi zasad podziału środków na podwyżki wynagrodzeń pomiędzy poszczególne grupy pracownicze.

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP planuje także wystąpić do Pani Minister B. Kudryckiej o podniesienie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk, przede wszystkim dla młodych asystentów i adiunktów.

Także kluczową sprawą będzie powiązanie wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym z obiektywnym wskaźnikiem makroekonomicznym jakim jest średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, a nie jak to ma obecnie miejsce, z tzw. kwotą bazową w sferze budżetowej utrzymywaną od roku 2009 na poziomie 1873,84zł.

Danuta GrygierczykWażne!

W odpowiedzi na moje pismo z dnia 28.04.12 do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej, na zadane pytanie o wykładnie prawną co do treści komunikatu UKW dotyczącej uczestnictwa w głosowaniach, otrzymałam 28.05.12 następujące wyjaśnienie:

Patrz załącznik

UWAGA! APEL ważne czytaj dalej

Uwaga PILNE - komunikat UKW czytaj dalej

Dnia 14.03.2012r odbyło się posiedzenie Senatu, na którym miał być zatwierdzony Statut SUM. Do zaproponowanych przez Pracodawcę zmian w Statucie, związki zawodowe po uzgodnieniu wspólnego stanowiska , na ręce Pani Rektor , złożyły w formie pisemnej swoje propozycje (11stron). Uwzględniając wszystkie obowiązujące akty prawne (znowelizowana Ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o z.z., dyrektywa 2002 Parlament Europejskiego, art.12 konstytucji RP) w tej sprawie, liczyliśmy na akceptację w aspekcie panującej demokracji. Jednak nieugięte stanowisko władz doprowadziło, że po raz kolejny mamy nienajlepszy statut z wszystkich uczelni publicznych w Polsce.
Z zaproponowanych 45 poprawek uwzględniono tylko trzy.

Statut przedstawiony przez Pracodawcę został jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęty.

Jeśli w przyszłości ktokolwiek ze społeczności akademickiej będzie zgłaszał zastrzeżenia co do zapisów w Statucie , to prosimy kierować je do Senatorów tej Uczelni a nie do związków.

Po raz kolejny jesteśmy rozczarowani co do potraktowania związków na forum Senatu. Spodziewaliśmy się, że tak jak w 2006r będziemy mogli przedstawić propozycje związkowe członkom Senatu, którzy są odpowiedzialni za prawo w Uczelni. Nie było nam dane.

W związku z planowanymi zmianami do Statutu naszej uczelni, przed jego wersją ostateczną czyli po konsultacji związkowej oraz zatwierdzeniu przez Senat, wysłaliśmy pismo do JM Rektor z prośba o uwzględnienie podstawowych poprawek do Statutu, zgodnych z zagwarantowanymi prawami.

czytaj więcej

Jak co roku, odbyły się 20.09 i 28.09 b.r. spotkania dla emerytów członków naszego związku z ośrodków zabrzańskiego i katowickiego. Dla emerytów z Zabrza zorganizowano spotkanie w chorzowskim planetariów, a dla relaksu zaproponowano poczęstunek oraz spacer po parku w WPK i W. Emeryci z Katowic tradycyjnie mieli spotkanie w klubie ESKULAP na Ligocie.

Również w miłej i pogodnej atmosferze skorzystali ze specjalnie dla nich przygotowanego poczęstunku.

Kilka fotek ze spotkania w ChorzowieKatowice, 07.07.2011

L.dz. 25/2011

J M
Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Prof. dr hab.n.med. Ewa Małecka- Tendera

Szanowna Pani Rektor,

W odpowiedzi na pismo Pani Rektor z dnia 17.06.2011r. uprzejmie informuję, że uzyskana odpowiedź nie w pełni nas satysfakcjonuje, a także nie pozbawia obaw i wątpliwosci co do poruszonych kwesti.
Z uwagi na fakt, iż to Pracodawca nawiązuje stosunek pracy oraz prowadzi politykę kadrową pracowników, a co za tym idzie jest w posiadaniu wszelkich danych ( dokumentów, akt osobowych) pracowników, którzy ukończyli 60 rok życia i są zatrudnieni w SUM, związek nasz jako organizacja reprezentująca całą społeczność akademicką, broniąca ich praw i interesów, nie uznaje za zasadne przedstawienie imennej listy pracownikow, których dotyczą przedmiotowe zagadnienia. Ujawnienie tych osób nie licuje z ideą i celem związkowym. Jednocześnie wskazujemy na wysoce problematyczną sprawę zatrudnienia na wszystkich szczeblach zatrudnień pracowników w SUM.
W naszej opini nie jest respektowany zapis statutowy §89 p.3 jak również kp: Art.11(4) ,
Art.112 (5), Art.113 .(6), Art.183a.§ 1., Art.183b.§1.(1).
W odniesieniu do kodeksu postępowania administracyjnego, zastosowany tryb łamie zapis art.106 §1.,2.,3.
Mając na uwadze powyższe, podtrzymujemy nasze zastrzeżenia co do podnoszonych kwesti w poprzednim pismie ( znak L.dz.19/2011), jak również wyrażamy nadzieję, iż podejmowane w przyszłości podobne procedury nie naruszą stanowionego prawa.

Z wyrazami szacunku i poważania

 

Katowice, 30.05.2011

L.dz.19/2011

J M
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka - Tendera

Szanowna Pani Rektor,

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest bardzo zaniepokojony, ostatnimi wydarzeniami mającymi miejsce na naszej Uczelni, a dotyczącymi spraw związanych z pracą nauczycieli akademickich.

Sposób w jaki przeprowadza się weryfikację pracowników zatrudnionych na etatach naukowo - dydaktycznych, w naszym odczuciu, jak również społeczności akademickiej, nie zawsze jest zgodny z zapisami statutowymi jak i ustawowymi.

Kryteria stosowane w stosunku do osób zwalnianych z powodu nie wywiązania się z zapisu statutowego SUM i Ustawy " Prawo o szkolnictwie wyższym" (brak doktoratu czy habilitacji) nie zawsze są respektowane w jednakowy sposób.

Również możliwość przedłużania zatrudnienia tych osób na etacie wykładowcy stosuje się wybiórczo, szczególnie w przypadku 60-latków, gdzie nie zawsze ma zastosowanie kodeks pracy czy ustawa.

Nasz niepokój budzi także dezinformacja i nie przedstawianie na posiedzeniu Senatu w sposób rzetelny faktów związanych z osobami zwalnianymi.

Podjęcie decyzji uchwałą na ostatnim posiedzeniu Senatu, w opinii naszego związku, godzi

w zasadę równego traktowania pracowników i skutkuje brakiem wzajemnego zaufania między pracownikami, a Pracodawcą.

Nie przestrzeganie procedur postępowania administracyjnego, dotyczących wcześniejszego powiadamiania członków Senatu, o zgłaszaniu pod głosowanie wniosków osobowych w sprawie podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na rozwiązanie stosunku pracy, budzi nasz zdecydowany sprzeciw.

 

Z wyrazami szacunku i poważania

 

 

Odpowiedź na poniższe pismo z dnia 09.11.2010

 

 

W dniu 30.09.2010 przez Zarząd Uczelniany ZNP SUM zostało zorganizowane wyjazdowe (autokar z Rokitnicy) spotkanie emerytów w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach połączone z prelekcją przewodnika na temat zgromadzonych okazów roślinności oraz z poczęstunkiem w kawiarni "Caffe PALM". 

Katowice, 9 XI 2010
Znak L.dz-30/2010

Jej Magnificencja
Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab.n. med. Ewa Małecka-Tendera

Szanowna Pani Rektor
          Działając zgodnie z założeniem związku zawodowego, wyrażającym się poprzez ochronę interesów pracowniczych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie kryteriów i wymagań jakie muszą spełniać pracownicy ubiegający się o stanowisko starszego wykładowcy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
            Od października 2005 roku nieliczna grupa byłych adiunktów została zatrudniona na etacie wykładowcy. Z tymi pracownikami zawarto dwie kolejne umowy o pracę na czas określony w wysokości jednego roku każda. Następnie roczne umowy zostały rozwiązane, a po okresie przerwy jednego miesiąca niektórych pracowników ponownie zatrudniono na etacie wykładowcy na czas określony.
            Z relacji pracowników SUM wiemy, iż zachodzą rozbieżności w przyznawaniu stanowiska starszego wykładowcy. Znane są przypadki, gdzie na kilku byłych adiunktów zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej tylko jeden z nich otrzymuje w/w stanowisko. Niepokojącym jest fakt, iż pomimo oceny kierownika jednostki organizacyjnej dotyczącej oceny wszystkich pracowników jako wartościowych dla realizacji celów dydaktycznych i prezentujących wysoki poziom merytoryczny prowadzonych przez siebie zajęć, następuje zróżnicowanie w zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia.
Pracownicy obecnie zatrudnieni na stanowisku wykładowcy, to byli adiunkci, z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki przez ponad 20  lat pracy w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Osoby te, uważane są za bardzo dobrych dydaktyków, którzy odznaczają się wysokimi kompetencjami zawodowymi i posiadają znaczny dorobek naukowy, cenieni przez swoich przełożonych, studentów, oraz społeczność akademicką.                                                                        
Kwestia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy, ma wpływ na status tych osób nie tylko jako nauczycieli akademickich, ale także jako lojalnych pracowników, którzy poprzez swoją działalność w strukturach społeczno-organizacyjnych SUM przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania i rozwoju uczelni.
W związku z powyższym prosimy Panią Rektor, o przedstawienie obecnie obowiązujących kryteriów przyznawania pracownikom stanowiska starszego wykładowcy w naszej Uczelni.

Z wyrazami szacunku i poważania

 

 

W związku z pismami pracowników obsługi i technicznych skierowanymi do związku, którzy wyrazili swoje niezadowolenie z obecnej podwyżki płac wyjaśniamy:

W negocjacjach proponowanych podwyżek przez Pracodawcę brały udział dwie strony, a więc odpowiedzialność za podjęte decyzje rozkłada się po połowie.

Pierwotna propozycja związków była korzystna dla pracowników a odrzucona przez Pracodawcę. Na pierwszym spotkaniu negocjacyjnym określono założenia i cel podwyżki ,co do których obie strony się zgodziły. Obecne podwyżki miały na celu dokonanie od lat nie realizowanej regulacji płac w grupach. Nie doszło do niej dwa lata temu wobec protestu związkowego. Związki chciały, aby regulacja w pierwszym etapie dotyczyła pracowników nie będących nauczycielami, na co władze Uczelni nie wyraziły zgody. Zgodziliśmy się w tym roku (2010) aby rozpocząć ten pierwszy etap i grupą uprzywilejowaną byli nauczyciele akademiccy. Nie proponowaliśmy tak wysokich kwot dla pracowników samodzielnych; na spotkaniu wyjaśniono także, że we wszystkich pozostałych grupach zawodowych proponowana kwota procentowa jest adekwatna do widełek taryfikatora ministerialnego.

Wysługa lat nie była brana pod uwagę przez Pracodawcę bo nie wystarczyło środków na ten cel (związki w swojej pierwotnej propozycji chciały dać dodatkowo po 100zł ).

W grupie obsługi wszyscy pracownicy mają płace w górnych widełkach, dlatego tak niskie kwoty podwyżki.

Kwestia awansów wykładowców była wielokrotnie przez związki podnoszona czy to formie pisemnej lub ustnej. Pracodawca tłumaczył brak awansu na starszego wykładowcę brakiem możliwości nie argumentując tej decyzji.

Awans na starszego specjalistę jest tylko w gestii Kierownika Jednostki, związki nie mogą wpływać na podjętą przez Pracodawcę negatywną decyzję.

Zróżnicowanie pracowników technicznych na laboratoryjnych i poza dokonał dział kadr wg wymogów ministerialnych.

Zarobki pań sekretarek są porównywalne do grupy asystentów, co nie jest w naszym odczuciu sprawiedliwe; czas pracy jest dłuższy jak i odpowiedzialność asystentów jest znacznie większa.

Podział środków na podwyżki zawsze wywołuje emocje. Żadna propozycja nie zadowoli w pełni potencjalnego zainteresowanego przy braku zrozumienia celu działania i przy braku dostatecznej kwoty pieniędzy przeznaczonej do podziału.

W imieniu Zarządu
Danuta Grygierczyk

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEŁOŻONEJ DEMONSTRACJI.

W nawiązaniu do poprzedniej informacji w sprawie przełożonej
z 14 października demonstracji potwierdzamy, że odbędzie się ona w trakcie społecznego wysłuchania o projekcie rządowym ustawy o zmianie ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, czyli 9 listopada. Manifestacja będzie miała postać pikiety przed Sejmem. Wysłuchanie rozpocznie się o godzinie 11,30. Nasza pikieta zacznie się o 11,00 na placu przed budynkiem Sejmu na ul. Wiejskiej. Parking dla autokarów przyjeżdżających z uczestnikami pikiety przewidujemy na Torwarze (przy Wisłostradzie i ulicy Myśliwieckiej). Pikieta będzie trwała około 1 godziny (maksymalnie 1,5 godziny). Przewidujemy, że delegacja uczestników pikiety uda się do gmachu Sejmu by złożyć na ręce kierownictwa Sejmu petycję w sprawie zwiększenia dotacji na szkolnictwo wyższe oraz projektu ustawy. Mamy obietnicę aktywnego poparcia naszej demonstracji przez kolegów z oświaty. Dlatego, zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Prezydium ZG ZNP prosimy wszystkie organizacje, których członkowie zamierzają wziąć udział w manifestacji o skontaktowanie się z Zarządami Okręgów lub Oddziałów ZNP w swoich miastach w sprawie wspólnego przyjazdu do Warszawy. Ponieważ równocześnie z manifestacją będzie odbywać się wysłuchanie część naszych kolegów - w tym kierownictwo Rady będzie musiało być obecne w Sejmie. Kierownictwo manifestacją spoczywać będzie w rękach kol. Janusza Szczerby (j.szczerba@pr.radom.pl), który będzie dysponował wszelkimi niezbędnymi informacjami i pełnomocnictwami.

Musimy pamiętać, że dane, którymi dysponujemy dzisiaj nie są kompletne. Miedzy innymi nie jest niemożliwe, że wysłuchanie zostanie przesunięte, albo nie dostaniemy zgody władz Warszawy na demonstrację. W tym pierwszym przypadku decydujemy się mimo wszystko przeprowadzić pikietę, choć zdajemy sobie sprawę, że jej wydźwięk będzie znacznie mniejszy. W drugim przypadku (bardzo mało prawdopodobnym), oczywiście będziemy zmuszeni odwołać pikietę.

Przypominamy, że Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP zobowiązała się do refundacji połowy kosztów przejazdu do Warszawy i z powrotem. Warunkiem refundacji jest dostarczenie faktury lub jej kopii.

Warszawa, 25.10. 2010 roku .

Data wpływu: 2010.10.28