Związek Nauczycielstwa Polskiego
Pracowników Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitali Klinicznych
40-455 Katowice
ul Poniatowskiego 15
tel 20-83-580

Za zawartość strony odpowiadają:
dr D. Grygierczyk

Witamy w serwisie
Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitali Klinicznych


UWAGA!
Wszelkie zaległości składkowe prosimy przelewać na konto ZNP

70124013301111001061721044

 WAŻNE!

Stanowisko RSzWiN ZNP w sprawie wynagrodzeń


Uwaga !

W dniu 25 października 2019 roku odbyła się w Warszawie V Krajowa Konferencja

Sprawozdawczo- Wyborcza R Sz W i N ZNP.

Podajemy skład nowych Władz na kadencję 2019-2024

Gratulujemy kol. Wirginii Likus, która została wybrana przez uczestników Konferencji do Prezydium.

 

czarna wstążka

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY,
ŻE W DNIU 8 KWIETNIA 2021 ZMARŁA
BRYGIDA WENCEL
Wieloletni członek Zarządu ZNP SUM
w latach 2005-2012

ŻEGNAMY CZŁOWIEKA DOBREGO, ŻYCZLIWEGO,
ODDANEGO I ZAANGAŻOWANEGO W SPRAWY ZWIĄZKOWE
Rodzinie zmarłej wyrazy głębokiego współczucia
Składa Zarząd ZNP SUM


Z GŁEBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE

W DNIU 1 SIERPNIA 2020 ZMARŁ

DR WERNER ACHTELIK

PIERWSZY PRZEWODNICZĄCY NASZEGO ZWIĄZKU

Funkcję tą pełnił od 1993 roku przez dwie kadencje. Był w pełni zaangażowany w problemy związkowe. Zawsze służył pomocą. Był człowiekiem ciepłym, życzliwym , przyjacielskim a przede wszystkim skromnym. Żegnamy człowieka prawego i szlachetnego.

ŁĄCZYMY SIĘ W BÓLU Z RODZINĄ

W imieniu Zarządu ZNP

Danuta GrygierczykWAŻNE!

Wobec zaistniałych wydarzeń związanych z powołaniem Rady Uczelni i na prośbę Pana dr n. med. Roberta Kubiny, sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej, który pismem datowanym 20.03.2019 zwrócił się do mnie o opublikowanie Jego stanowiska w wyżej wymienionej sprawie, proszę wszystkich członków i nie tylko o zapoznanie się z pismem.

WAŻNE!

Prosimy wszystkich związkowców o zapoznanie się z treścią uchwały w sprawie protestu w sprawach bieżących link.

UWAGA!

Informujemy wszystkich członków ZNP, posiadaczy kart upominkowych, że po negocjacji z kierownictwem banku , karty zostały przedłużone ostatecznie na następny rok. Karty są ważne do 30.03.2019 roku. Prosimy wszystkich pracowników i emerytów o wypłatę posiadanych środków do tego czasu. Ostatnie doładowanie kart będzie tradycyjnie w grudniu tego roku.

WAŻNE!

W związku ze zmianami w przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych, informujemy wszystkich naszych związkowców, że Administratorem danych osobowych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Prosimy wszystkich związkowców o zapoznanie się z treścią pisma.

Przypominamy wszystkim Mandatariuszom, że 11.czerwca o godzinie 11.00 w sali im. Profesora Szaflarskiego, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze ZNP.
Prosimy o punktualne przybycie , aby zebranie mogło odbyć się w pierwszym terminie.

 

W związku z planowanym na czerwiec Walnym Zebraniem Wyborczym ZNP,      informujemy , że na poszczególnych Wydziałach odbędą się przedwyborcze spotkania ze związkowcami w celu wyłonienia mandatariuszy na Walne. Prosimy wszystkich związkowców o potraktowanie tej informacji jako ważnej  i zapoznanie się z terminami spotkań.
Wydział Zabrzański – Rokitnica , kontakt z dr G. Spaustą         11.05.2010 godz.14.00 
Wydział Katowicki – Ligota , kontakt z  E. Majchrzak                21.05.2010 godz.13.00
Rektorat – Katowice , kontakt z E. Majchrzak                              20.05.2010 godz. 14.00
Wydział Farmacja    , kontakt z dr M. Juszko- Piekut                  07.06.2010 godz. 14.00
Sosnowiec, ul. Jagiellońska

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne swojego przybycia u wymienionych osób.

Sprostowanie

W komunikacie 20 została mylnie podana informacja o dopłacie do wypoczynku emerytów i rencistów. W roku bieżącym na wniosek związków będzie obowiązywać dopłata w progach:
Dochód na jedną osobę w rodzinie - do 800zł 1300zł brutto
Od 800,01 do 1200 1200zł
Powyżej 1200,01 1100zł

Za niezamierzone wprowadzenie w błąd wszystkich czytelników przepraszamy.

W dniu 16.03. 2010r odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych SUM z Panią Kanclerz. Celem spotkania było :

  • ustalenie preliminarza przychodów i wydatków z ZFŚS na rok 2010
  • ustalenie tabeli dopłat do wypoczynku pracowników i emerytów oraz dzieci i młodzieży
  • ustalenie dopłat do imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych
  • zmian dotyczących wysokości zapomogi losowej

oraz dokonanie drobnych zmian w zapisie do regulaminu ZFŚS

Po uzgodnieniu wspólnego związkowego stanowiska , przedstawiono propozycje zmian Pani Kanclerz. Również Pracodawca miał swoją koncepcję zmian na 2010 rok. W wyniku negocjacji ustalono:
dopłaty do wypoczynku pracownika:
3300 zł brutto przy dochodzie do 1200 zł
3000 zł 1201-3000 zł
2700 zł powyżej 3001 zł

dopłaty do wypoczynku emerytów , dzieci i młodzieży pozostały bez zmian.

Dopłaty do imprez i wycieczek uległy zmianie:
Przy w/w progach dochodu pracownika, dopłata wynosi odpowiednio- 80%, 75% i 70%
Dopłata dla członka rodziny- 40%, 30% i 20%

Zapomoga losowa została zwiększona do 1500zł.

W preliminarzu przychodów i wydatków z ZFŚS na rok 2010-03-17 zakłada się przeznaczyć:
na pożyczki mieszkaniowe 23%
wypoczynek pracowników i emerytów 70% , wypoczynek dzieci i młodzieży 1%, zapomogi pieniężne 3%, działalność kulturalno- oświatowa 3%

Przy wypełnianiu wniosku urlopowego należy podać grupę zaszeregowania dochodów na członka rodziny.

W dniach 3-5 lipca br odbyło się kolejne spotkanie Rady SZ W i N ZNP. Zaproszeni zostali przedstawiciele M N i Sz W- dyrektor Departamentu Strategii Krzysztof Gulda, jego zastępca Andrzej Kurkiewicz oraz przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży Andrzej Smirnow. W sposób obszerny przedstawili najnowszą wersję „ Założeń zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym”
W kolejnym dniu wystąpił Prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz Główna Księgowa ZNP p. Anna Wójcik. Prezes apelował o większą współpracę związków działających w oświacie
i szkolnictwie wyższym oraz mówił o konieczności dokończenia procesu konsolidacji ZNP.
Anna Wójcik poinformowała o konieczności przestrzegania ustawy o rachunkowości.
Glos zabrał także Jan Guz Przewodniczący Ogólnopolskiego porozumienia Związków Zawodowych, który poinformował o sytuacji w ruchu związkowym, a także o pracach nad tzw. pakietem antykryzysowym.
W ostatnim dniu konferencji Rada przyjęła stanowisko w sprawie koncepcji reformy szkolnictwa wyższego oraz sytuacji w uczelniach medycznych.


W dniu 2 VI 2009 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych KSN NSZZ „Solidarność” oraz RszWiN ZNP z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Witoldem Jurkiem.
Na spotkaniu poruszono problem płac w szkolnictwie wyższym. Minister Jurek poinformował zebranych, że na wniosek MNiSzW, Minister Finansów uruchomił rezerwę celową dla szkolnictwa wyższego w wysokości 368 mln zł. Wcześniej na wniosek MZ uruchomiono 58 mln zł dla szkół medycznych, co oznacza, że cała przewidziana ustawą budżetowa kwota została rozdysponowana. Wszystkie uczelnie wyższe, za wyjątkiem szkół medycznych, wzorem ubiegłorocznych podwyżek, otrzymały na jednego zatrudnionego, średnio brutto 247,7 zł miesięcznie, minus koszty pracodawcy czyli 208zł na etat od stycznia.
Przekazana z MZ do naszej Uczelni kwota ponad 5 mln zł na dotację podmiotową do dyspozycji Kanclerza, wyraźnie nie zawierała sugestii dotyczącej podwyższenia wynagrodzenia pracownikom. Tak więc Pani Minister pozbawiła uczelnie medyczne podwyżki płac.
Dzięki wspólnym działaniom związkowców i uporczywym negocjacjom związku zawodowego „Solidarność” sprawę nagłośniono w mediach jak i w salach Sejmowych. Może obietnice jakie tam padły nabiorą realnego wymiaru i w październiku Ministerstwo Zdrowia łaskawie wyasygnuje sumę na ten cel.

W komunikacie 16 została zawarta informacja co do przekazania środków własnych na podwyżkę. Zgodnie z zapisem w protokole cyt. "środki te nie stanowią dotacji celowej, a tym samym nie przechodzą do budżetu roku następnego jako środki celowe na regulację wynagrodzeń". Pracodawca przygotuje plan rzeczowo - finansowy w przyszłym roku i środki te zostaną ujęte w tym planie a Senat zadecyduje o ich przeznaczeniu wraz z Pracodawcą. Za nieprecyzyjne sformułowanie w komunikacie 16 - przepraszam

Dnia 31 października odbyło się kolejne spotkanie z Panią Kanclerz dotyczące podwyżki wynagrodzeń ze środków własnych Uczelni. Po zapoznaniu się z nową propozycją podwyżek, zaproponowaną przez oba związki zawodowe, Pracodawca ponownie podtrzymał swoje stanowisko tj. podwyższyć wynagrodzenia tylko samodzielnym pracownikom nauki z grupy nauczycieli akademickich, argumentując, iż zaproponowane przez związki warianty dla poszczególnych pracowników Uczelni, doprowadzą do cyt. „ spłaszczenia wynagrodzeń” wśród pracowników Uniwersytetu Medycznego. Po żywej dyskusji i nieugiętego stanowiska przedstawicieli obu związków zawodowych, aby podwyżką byli objęci wszyscy pracownicy, Pracodawca podjął decyzję o przeznaczeniu planowanej kwoty (2 500 000zł) na inne cele, nie związane z podwyżkami.

Informujemy wszystkich pracowników, że 7 sierpnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z Panią Kanclerz dotyczące podwyżki wynagrodzeń z dniem 1 stycznia 2008 dla pracowników SUM. Pani Rektor w korespondencji do związków zaproponowała podział środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia na podwyżki dla wszystkich pracowników z podziałem na poszczególne grupy zawodowe oraz podział środków własnych Uczelni. Oba związki przyjęły bez zastrzeżeń podział środków finansowych z Ministerstwa, natomiast w zakresie podziału środków własnych Uczelni powstały rozbieżności. Pracodawca zaproponował podwyżki dla pracowników Domów Studenckich a pozostałą kwotę z środków własnych przeznaczyć na podwyższenie wynagrodzenia tylko w grupie nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: profesorów zwyczajnych, prof. nadzwyczajnych, prof. nadzwyczajnych SUM i adiunktów habilitowanych, co spotkało się z dużym sprzeciwem związków zawodowych. Propozycja związków dotyczyła podzielenia tej kwoty ( za wyjątkiem grupy sprzątaczek) wszystkim pracownikom SUM, w równej kwocie 79,95 zł brutto z pewnymi drobnymi zastrzeżeniami.
W czasie trwania negocjacji, Pracodawca podtrzymał swoje pierwotne stanowisko, co w toku dalszych rozmów, skutkowało przyznaniem i wypłaceniem ( po podpisaniu przez pracowników porozumień zmieniających warunki płacy) ze środków ministerialnych podwyżki wszystkim pracownikom w terminach: 30 wrzesień i 1 październik oraz ze środków własnych tylko pracownikom Domów Studenckich.
Z powodu rozbieżnych stanowisk dotyczących podziału pozostałych środków własnych Uczelni, ustalono kolejne spotkanie, na którym oba związki przedstawią swoją nową propozycję, licząc na ustępstwa Pracodawcy co do stanowczych swoich propozycji podwyżek.

W związku z licznymi zapytaniami pracowników skierowanymi do ZNP, odnośnie wykorzystania urlopu wypoczynkowego za rok bieżący wyjaśniamy:
urlopu udziela Pracodawca zgodnie z planem urlopów art.163 k.p, Regulamin pracy SUM &28 p.3.
Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na umotywowany wniosek pracownika, a także z powodu potrzeb Pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy art.164 k.p Regulamin pracy SUM & 29p.4.
Na wniosek pracownika skierowany do Pracodawcy,niewykorzystaną część urlopu można przenieść do 31 marca następnego roku kalendarzowego. art.168 k.p, Regulamin pracy SUM &29 p.1.

Do wiadomości wszystkich pracowników naukowo- dydaktycznych podajemy stanowisko ZNP z wykładnią prawną , dotyczące czasu pracy nauczycieli akademickich na uczelni zawarte w piśmie do Pani Rektor .
Pełny tekst w załączeniu Stanowisko doc 33KB

Na posiedzeniu Zarządu podjęto Uchwałę dotyczącą wzrostu nakładu na naukę i wynagrodzenia, z apelem do Pani Rektor o zajęcie podobnego stanowiska wobec ministerstwa.
Pełny tekst w załączeniu Uchwała rtf 5KB

Z przykrością informujemy wszystkich pracowników, że deklarowana przez Panią Rektor podwyżka planowana do wypłaty wraz z podwyżką ministerialną w miesiącu czerwcu, nie będzie zrealizowana. Przyczyną tego faktu jest wypowiedzenie sporu zbiorowego ministerstwu przez związek „Solidarność”. Ministerstwo zaplanowało kwotę 30mln. na podwyższenie wynagrodzenia tylko dla pracowników naukowo-dydaktycznych.
Z naszych informacji wynikało( rozmowa telefoniczna z Prezesem Różyckim), że ministerstwo odstąpiło od pierwotnego zamiaru i podwyżki obejmą wszystkich pracowników szkół medycznych. Do tej pory nie doszło do konsensusu, musimy więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na rozwiązanie tego problemu.

W dniu 24.01.2008 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelnianych związków zawodowych z Panią Kanclerz. Spotkanie dotyczyło zatwierdzenia projektu preliminarza przychodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2008, rozliczenia kasowego ZFŚS za 2007r oraz zmian w regulaminie ZFŚS.
W wyniku negocjacji ustalono tabelę dopłat do wypoczynku pracowników. W zależności od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, maksymalna kwota wynosi odpowiednio:
3300zł, 3200 i 3100zł brutto. W przypadku emerytur kwoty wynoszą: 1000zł, 900 i 800zł brutto. Należy dodać, że tak wysokie dopłaty do wczasów 'pod gruszą' dla pracowników i emerytów są dzięki trwającej regulacji zobowiązań pracodawcy wobec ZFŚS ( 12x 120000). Z chwilą zakończenia spłaty zobowiązań kwoty będą znacznie niższe.
Obecny odpis na ZFŚS jest od 2006 niższy niż w latach ubiegłych ( zgodnie z art.157 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Zaproponowano także III wariant pożyczki mieszkaniowej w wysokości 24tys. (spłata 5 lat). Dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży nie uległa zmianie ( 800, 700 i 600 zł brutto).

W dniu 24.09.br odbyło się Walne Zebranie Delegatów ZNP. Podjęto dwie ważne uchwały:
pierwsza- dotycząca zmiany nazwy związku spowodowana zmianą nazwy Akademii na Uniwersytet, druga-dotycząca przyjęcia statutu ZNP. Podjęcie tych uchwał podyktowane było wymogami, jakie musimy spełnić by ponownie dokonać wpisu do KRS. Ponad to, wybrano nowego członka komisji rewizyjnej- P. Anetę Wójcik na miejsce odchodzącej na emeryturę P.Krystyne Stanisz. Wybrano także 2 nowych członków zarządu: P. Barbarę Wawrzyniak i P. Teresę Jakubczak. Dotychczasowi członkowie w osobach- Marianna Garbaciok i Tadeusz Wieczorek złożyli pisemną rezygnację na ręce prezesa.

Na posiedzeniu zarządu ZNP 04.07.br. podjęte zostały dwie uchwały, w kolejności, popierające strajkujących nauczycieli oświaty domagających się wzrostu wynagrodzeń i nakładów z budżetu na naukę oraz strajkujących lekarzy i pielęgniarki.
Pełny tekst uchwał dostępny jest na tablicy ogłoszeń.
Informujemy wszystkich członków ZNP, że w związku ze zmianą nazwy Uczelni na SUM konieczne jest zwołanie walnego zebrania , które odbędzie się 24.09 o godz. 13-tej w auli A3 w Katowicach - Ligocie. Wszystkich byłych mandatariuszy jak i nowych (w stosownym terminie dostaną zawiadomienie) prosimy o zarezerwowanie sobie czasu. Będą podjęte ważne uchwały dla naszego związku. Prosimy o niezawodne uczestnictwo.

W dniu 21.06.2007 r. z Ministerstwa Zdrowia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
otrzymaliśmy opinię w sprawie oprotestowanej przez związek Uchwały nr 109 Senatu, określające pensum dydaktyczne dla wykładowców w wymiarze 450 godzin.
Ustalono, że w/w Uchwała jest niezgodna z normami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" i wymaga korekty. Pełny tekst podajemy na związkowej tablicy ogłoszeń.

W nawiązaniu do Uchwały Senatu z dnia 28.02br dotyczącej zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w ŚAM, Zarząd związku oprotestował decyzję Pani Rektor i Senatu. Proponowany wymiar godzin dydaktycznych dla wykładowców- 450 godz.jest niezgodny z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym( art. 130).
Wobec powyższego, przedstawiamy opinię naszego prawnika.

Opinia o pensum


W dniu 22.01.07 odbyło się spotkanie przedstawicieli związków z Panią Kanclerz w celu ustalenia preliminarza przychodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2007.
W wyniku negocjacji ustalono min. tabelę dopłat do wypoczynku pracowników:
I grupa - 2700 zł brutto
II grupa - 2600zł brutto
III grupa - 2500zł brutto
W przypadku emerytów kwoty te wynoszą odpowiednio:
I grupa – 700zł , II grupa - 650zł , III grupa - 600zł
Zmieniono także dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży:
I grupa - 700zł , II grupa - 650zł , III grupa - 600zł
Zaproponowano także drugi wariant przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości 12 tys. zł. Spłata w okresie 3 lat.

Zarząd ZNP otrzymał pisemne wyjaśnienie od JM Rektor uzasadniające decyzję mianowania nauczycieli na etat wykładowcy.

W piśmie tym czytamy, że posiadanie wymagań określonych § 93 Statutu ŚAM nie oznacza obowiązku Rektora do zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku starszego wykładowcy.

Jednocześnie Pani Rektor poinformowała zarząd, że trudna sytuacja finansowa Uczelni, zmusza Władze do podejmowania działań związanych z ograniczeniem zwiększania wydatków, w tym także na fundusz wynagrodzeń.

Na prośbę Zarządu ZNP w dniu 10.10.06 odbyło się spotkanie z Panią Kanclerz, którego celem było omówienie spraw:

1. Podwyżka płac dla pracowników za rok 2006
2. Możliwość dodatkowej wypłaty pieniędzy z funduszu socjalnego dla pracowników w okresie świątecznym
3.
Zatrudnienie firmy ochroniarskiej w SAM.

Ad1. Pani Kanclerz potwierdziła, iż w bieżącym roku wypłata podwyżek jest nierealna.

Ad2. dodatkowa wypłata pieniędzy dla pracowników z funduszu socjalnego jest niemożliwa, ponieważ regulują to przepisy, mówiące o jednorazowej wypłacie np. " wczasy pod gruszą", co zostało dokonane.

Ad3. Pani Kanclerz rozważa możliwość zatrudnienia firmy ochroniarskiej w ramach etatów portierów i dozorców oraz sprzątaczek burs i pokojowych DS. Pozostaną natomiast na swoich stanowiskach pracy porządkowe pomieszczeń dydaktycznych.

Z inicjatywy JM Rektor 18.09.06 w Rektoracie ŚAM odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych: NSZZ Solidarność i ZNP. Przedmiotem spotkania było omówienie następujących spraw:
1. Podwyżka płac z budżetu ministerstwa dla pracowników za 2005 i 2006 rok
2. Uregulowanie zasad zatrudnienia lekarzy klinicystów w CSK Katowicach -Ligocie
3. Mianowanie nauczycieli akademickich na etat wykładowcy
4. Zatrudnienie na terenie Uczelni firmy ochroniarskiej.

Na wyżej wymienione problemy JM Rektor ustosunkowała się w sposób następujący:

Ad1. Ministerialna podwyżka nie została ujęta w budżecie ŚAM na rok 2006. W przypadku dodatniego bilansu ekonomicznego, pod koniec bieżącego roku możliwa będzie wypłata zaległej podwyżki w styczniu 2007 roku.

Ad2. Pani Rektor zobowiązała się do przeprowadzenia rozmowy z Panią Dyrektor CSK Katowice -Ligota w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Ad3. W sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich zostało wystosowane pismo przez Zarząd ZNP do JM Pani Rektor, na które nie uzyskano pisemnej odpowiedzi. Podczas rozmów Pani Rektor wyjaśniła, iż decyzję mianowania nauczycieli na wykładowcę, a nie na starszego wykładowcę (zgodnie z obowiązującym nowym Statutem Uczelni) podjęła, kierując się trudną sytuacją finansową ŚAM.

Ad 4. JM Rektor poprosiła, aby w sprawie zatrudnienia firmy ochraniarskiej zwrócić się o wyjaśnienie do Pani Kanclerz.

W imieniu Zarządu ZNP zostało wystosowane w dniu 29.06.06 pismo do JM Pani Rektor (pełny tekst dostępny na tablicy ogłoszeń ZNP), dotyczące oceny sytuacji panującej na Uczelni. JM Pani Rektor ustosunkowała się w sposób bardzo szczegółowy do przedstawionych zarzutów w piśmie z 21.07.06; (pełny tekst dostępny na tablicy ogłoszeń ZNP).
W piśmie tym JM Rektor podkreśliła, konieczność przeprowadzenia procesu restrukturyzacji naszej Uczelni na polu zatrudnienia, organizacji oraz finansów w granicach prawa. Zwróciła się także z prośbą, o wyrozumiałość ze strony Związku w odniesieniu do podjętych decyzji oraz współpracę w oparciu o obowiązujące prawo.